Categorie: De Wolden

De Wolden luidt noodklok: Afkeur PMD-verpakkingen gaat inwoner geld kosten.

PMD afkeur

 

Bijna wekelijks worden vrachtwagens vol PMD-verpakkingen uit De Wolden afgekeurd. Ingezameld Plastic-, Metaalverpakkingen en Drankkartons worden naar Suez in Emmen gebracht, waar het gekeurd wordt.
Wethouder Jan van ’t Zand: “Daar wordt regelmatig geconstateerd dat ons PMD zwaar vervuild is met verkeerd afval. Het gebeurt ons te vaak dat vrachten gedeeltelijk of volledig worden afgekeurd!” Gemeente De Wolden luidt nu de noodklok voordat het de inwoners geld gaat kosten. “Dit moet stoppen; het heeft ons vorig jaar € 150.000,- gekost.” De consequentie is dat de gemeente het op termijn gaat doorberekenen in de afvalstoffenheffing per huishouden.

Vervuild PMD-verpakkingsmateriaal
Voordat PMD-verpakkingsmateriaal het recycleproces in gaat, wordt gekeurd op kwaliteit. In 2017 en ook het eerste kwartaal van dit jaar bleek veel materiaal door vervuiling niet geschikt voor sortering. Dit betekent dat het materiaal niet kan worden gerecycled en als grondstof kan worden verkocht, maar dat de gemeente juist moet betalen om het als afval te laten verbranden. Sinds maart vorig jaar gaat het om, in totaal, 475.000 kilo afgekeurd materiaal.
Duizend kilo recyclebaar PMD-materiaal levert de gemeente gemiddeld zo’n € 675,- op (plastic € 800,-, drankkartons € 400,- en blik € 100,-). Hiervan worden alle kosten betaald en dan blijft er een kleine opbrengst over. In De Wolden moest er het afgelopen jaar juist geld bij, omdat het afgekeurde PMD-materiaal geen opbrengst had maar als restafval verbrand moest worden.

Onderzoek
De Wolden heeft de afgelopen maanden onderzocht waar het door komt dat het PMD-materiaal niet geschikt is voor hergebruik. Bij de overslaglocatie van Suez in Emmen waar een eerste keuring wordt uitgevoerd, is een paar weken lang het afgekeurde materiaal met de hand na gesorteerd. Dit gebeurde om meer goedgekeurd materiaal te krijgen en om te onderzoeken wat er zoal aan verkeerd materiaal in zit. Er zit echt van alles in, van huisvuil, gevulde verpakkingen, GFT, zand, stro, luiers, touwen, stofzuigerslangen, landbouwfolie, tot bijvoorbeeld medisch en chemisch afval. “Vooral die laatste categorie is ontzettend fout en schadelijk”, vertelt Van ’t Zand. “We hebben vorige week infuuszakken met allerlei toebehoren gevonden en ook jerrycans waar een bijtende chemische stof in heeft gezeten. Het gaat hier om medisch en/of bedrijfsafval. Je maakt mij niet wijs dat mensen dit per ongeluk in hun PMD-container stoppen.”

Zijn uw buren wel zo duurzaam bezig?
In De Wolden zijn ongeveer 9.500 PMD-containers in gebruik. Allemaal inwoners die hun best doen om bewust met afval om te gaan, door voor de inzameling hun afval goed te scheiden. “Juist voor die grote groep mensen is het zuur; je bent goed bezig, helpt het milieu een handje en dat wordt in één klap, door een handjevol mensen, teniet gedaan”, verzucht wethouder Van ’t Zand.

Financiële consequenties
Naast het feit dat de afvalstoffenheffing eventueel omhoog moet om alle extra kosten te dekken, onderzoekt de gemeente ook of het mogelijk is om boetes uit te delen. Boetes voor die inwoners, van wie achterhaald en bewezen kan worden dat zij hun PMD-containerdoelbewust gebruiken om ander materiaal te verwijderen. Jan van ‘t Zand: “Doelbewust, omdat we vaak materiaal vinden waarvan ieder mens weet dat het niet in de oranje container thuishoort.” Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om kosten van afgekeurde vrachten te verhalen en of er mogelijkheden zijn om milieuvergunningen van bedrijven in te trekken die via de PMD-container bedrijfsafval afvoeren. Hiervoor gaat de gemeente PMD-containers controleren op wat er in zit.

Woldense doelstelling afvalscheiding met gemak gehaald?
Niet zo lang geleden berichtte de gemeente nog over het behalen van de doelstelling om 75% van het afval in De Wolden te scheiden. Wethouder Van ’t Zand: “Ik kan me voorstellen dat onze inwoners vinden dat dit nieuws haaks staat op onze eerdere berichtgeving. Maar over het totaal doen we het niet slecht; in het ‘Afvalbeleidsplan De Wolden 2015-2020’ heeft de gemeenteraad 75% afvalscheiding als doelstelling voor 2020 vastgesteld. En die doelstelling hebben we nu al gehaald, maar zonder de afkeur doen we het natuurlijk nog beter.”

Wat is ook alweer PMD-materiaal?
Leeg verpakkingsmateriaal kan in de PMD container: verpakkingsmateriaal van producten die je in de supermarkt koopt. Dus geen verpakkingen van producten met chemische inhoud zoals make-up, terpentineflessen en kitkokers, geen piepschuim zoals fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes en verpakkingsvulmateriaal. Maar ook geen papier, karton en foliemix, zoals chipsverpakkingen en doordrukstrips van pillen of kauwgum of andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen, zoals tuinstoelen en speelgoed. En al helemaal geen landbouwfolie, afdekzeil, medisch en chemisch verpakkingsmateriaal.

Jaarverslag gemeente De Wolden: 2017 goed financieel jaar

De gemeente De Wolden heeft financieel een goed jaar achter de rug. In 2017 hield de gemeente ongeveer € 1,5 miljoen over op de begroting. Dat staat in de Jaarrekening 2017.
Groot verschil maken de lagere uitgaven in het sociaal domein (jeugd, werk, zorg). De gemeente is verantwoordelijk voor veel zorgvoorzieningen en heeft veel nieuwe taken op dat gebied. Daardoor is het maken van een nauwkeurige begroting lastig. Het gaat bovendien om grote bedragen; zorgkosten maken een groot deel uit van de gemeentebegroting.

De zorg die in De Wolden nodig was, is gewoon uitgevoerd. Toch is er bijna twee miljoen euro minder uitgegeven in het sociaal domein dan vooraf begroot. Voor beschermd wonen in het kader van de WMO is ruim 1 miljoen euro minder uitgegeven. Dat komt omdat de bijdrage van het Rijk hoger was dan verwacht. Bovendien is dit nog een effect van een verrekening uit 2016. Verder waren er bijna € 400.000 euro lagere kosten voor kinderopvang en ruim € 200.000 minder lasten voor jeugdbeleid. Dit werd ook veroorzaakt door een extra bijdrage vanuit het ministerie. Ook is zo’n € 300.000 euro bespaard op Bestuurskosten. Dan gaat het om bijvoorbeeld kosten voor de gemeenteraad en voormalig wethouders.

Tegenvallers

Hoewel het saldo dus positief is, waren er ook onverwachte tegenvallers. De uittreding van De Wolden uit de gemeenschappelijke regeling Reestmond leidt dit jaar tot een tegenvaller van ongeveer € 800.000 euro. Dit wordt de komende jaren echter terugverdiend; de gemeente voert de uittreding in vijf jaar tijd budgetneutraal uit. Een ander voorbeeld is maatwerk in de WMO: daaraan is bijna € 250.000 meer uitgegeven dan begroot. Er zijn ook extra kosten gemaakt voor huishoudbegeleiding en verbetering van veiligheid in opvangvoorzieningen. Er zijn minder eigen bijdragen geïnd.

Volledige jaarrekening

De volledige jaarrekening wordt gepubliceerd op de website van de gemeente De Wolden. De gemeenteraad debatteert binnenkort over de jaarrekening. In mei neemt de raad hierover een besluit.

Nieuwe raad De Wolden stuurt open brief aan inwoners

Gemeente De Wolden

Alle inwoners van De Wolden krijgen komende week een open brief van de nieuwe gemeenteraad. Dat is besloten in de eerste raadsvergadering van de nieuwe raad op donderdag 29 maart. Na de installatie van de gemeenteraad debatteerden de raadsleden met elkaar over het Raadsbreed programma ‘Samen Verantwoordelijk’. Onderdeel hiervan is de open brief met een oproep aan de Woldense samenleving om met de raad mee te denken. Welke thema’s vinden zij belangrijk? Waar moet de prioriteit de komende vier jaar worden gelegd?
“Deze manier van werken past bij de andere insteek die de nieuwe raad heeft gekozen voor het formatieproces”, vertelt Frits Alberts, onafhankelijk voorzitter van het formatieproces.

Zo breed mogelijk
De raad van De Wolden neemt in dit proces een open houding aan en vraagt zijn inwoners, ondernemers, verenigingen en (maatschappelijke) belangenorganisaties om, inbreng.
Geen onderhandelingen tussen partijen die leiden tot een dichtgetimmerd akkoord, maar transparantie en vooral sámen. Op een manier die bij De Wolden past. Lokaal maatwerk. Met als belangrijk uitgangspunt: ‘geen inspraak aan de achterkant, maar invloed aan de voorkant’. Dit vraagt om een andere benadering, met een andere rol- en taakverdeling voor raad, gemeente en inwoners.

Politiek draagvlak
Frits Alberts: “Vertrouwen in en draagvlak voor het lokaal bestuur is niet vanzelfsprekend. Daar moet een gemeenteraad hard aan werken. De raad in De Wolden heeft samen vastgesteld dat de verschillende partijen veel overeenkomsten hebben in hun partij-programma’s. Natuurlijk zijn er ook onderwerpen waarover ze van mening verschillen.”
En juist deze onderwerpen houdt de gemeenteraad graag open om met de samenleving te bespreken. De zeven raadsfracties zijn samen aan de slag gegaan en het breed gedragen resultaat daarvan is het Raadsbreed Programma 2018-2022 ‘Samen Verantwoordelijk’.

Vijf thema’s
In dit programma staan vijf thema’s waar de raad mee aan de slag wil:
• Dienstverlening; de kern van de functie van een gemeente
• Omgevingsvisie; het opstellen van een richtinggevend én inspirerend kader voor de leefomgeving van De Wolden
• Bereikbaarheid
• Duurzaamheid; energietransitie en mogelijkheden voor het vormen van een meer ‘circulaire economie’
• Maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid; wat heeft u nodig om zo lang mogelijk in uw eigen leefomgeving te kunnen blijven?

Campagne
De open brief wordt de komende week huis aan huis in De Wolden verspreid. Inwoners kunnen schriftelijk en digitaal reageren. Via het speciale e-mailadres openbrief@dewolden.nl, maar ook op de sociale mediakanalen van de gemeenteraad. De raad organiseert in april zogenaamde ‘digitale spreekuren’, waar iedereen zijn/haar input kan leveren.

Bestuurlijke opdracht
Natuurlijk zijn er nog veel meer onderwerpen waar de gemeente de komende vier jaar invulling aan gaat en moet geven. Die onderwerpen geeft de raad in een ‘bestuurlijke opdracht’ mee aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders.

Koninklijke onderscheidingen bij afscheid gemeenteraad De Wolden

De Wolden

Dinsdag 27 maart reikte burgemeester Roger de Groot twee Koninklijke onderscheidingen uit tijdens het afscheid van de Woldense gemeenteraad. Vertrekkende raadsleden Erik Verheijen (GroenLinks) en Henny Buld-Kist (Gemeentebelangen) zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester De Groot spelde Erik Verheijen de versierselen op tijdens de bijzondere raadsvergadering. Henny Buld-Kist was door ziekte afwezig, zij krijgt de onderscheiding binnenkort, op een ander moment, opgespeld.

De heer E.M.M. Verheijen
Roepnaam: Erik
Geboren: 12 mei 1955
Woonplaats: Zuidwolde
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Informatie:
Geestelijk verzorger Forensisch Psychiatrisch Centrum Van Mesdagkliniek Groningen
Van maart 2002 tot maart 2006 Raadslid gemeente De Wolden
Van maart 2010 tot maart 2018 Raadslid gemeente De Wolden

Mevrouw H. Buld-Kist
Roepnaam: Henny
Geboren: 1 januari 1948
Woonplaats de Wijk
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Informatie:
Van maart 1994 tot maart 1998 Raadslid gemeente Ruinerwold
Van maart 2010 tot maart 2018 Raadslid gemeente De Wolden
Verdere verdiensten:
Medeoprichtster Cabaretgroep Boerenblond, Drents docent bij Huus van de Toal, bestuurslid bij gymvereniging TOVOS en bij de Middenstandvereniging Ruinerwold, emancipatieconsulente in de bakkerijsector.
Mevrouw Buld-Kist organiseert (mede) het Ruinerwoldse Kerstrondje en de Ouderendag De Wolden, is actief bij Stichting De Zonnebloem en loopt collectes.
Mevrouw Buld-Kist schreef een boek ‘Boeiende bakerpraat en hete hangijzers’ over taal, maar ook over het boerenleven op het platteland.

Initiatiefrijk De Wolden: inwoners hebben weer mooie plannen voor vrijwilligerswerk en ontmoeting

Gemeente De Wolden

Kringloopwinkel Ruinerwold/Koekange

De Kringloopwinkel in Ruinerwold is nu nog gehuisvest in een pand aan de Hoge Akkers. Dit pand is te klein geworden, de Kringloopwinkel heeft meer ruimte nodig. Voor de vrijwilligers is het daarnaast Arbo-technisch niet langer verantwoord om op meerdere verdiepingen te werken. Nieuwbouw moet ervoor zorgen dat de vrijwilligers door kunnen gaan met hun goede werk. De Stichting AMKS (Aktief voor Muziek, Kerk en Samenleving) beheert de Kringloopwinkel. De opbrengst van de Kringloopwinkel gaat naar muziekvereniging De Bergklanken en via de diaconieën naar (lokale) initiatieven zoals De Voedselbank, het Hospice, Verzorgingshuis Vonder, het voetbalveldje in Oosteinde, kinderclubwerk Koekange en Hof van Koekange. Voor de nieuwbouw van de Kringloopwinkel is € 100.000,- subsidie verleend aan Stichting AMKS. De verwachting is dat in januari 2019 het nieuwe pand in gebruik kan worden genomen. Tot die tijd blijft de Kringloopwinkel open in het oude pand.

Ontmoet Oosteinde

Oosteinde organiseert een ontmoetingsdag voor inwoners en ondernemers. Op 26 mei 2018 staat Ontmoet Oosteinde gepland. Lokale ondernemers presenteren zich tijdens deze ontmoetingsdag met allerlei activiteiten. Het doel is dat inwoners en ondernemers elkaar beter leren kennen en daardoor beter weten te vinden, zodat inwoners vaker kiezen voor lokale producten of diensten. Eén van de activiteiten is de ‘Social Sofa’. Dit is een bank die inwoners gaan mozaïeken. De Belangenvereniging Oosteinde ontvangt voor Ontmoet Oosteinde € 6.750,- subsidie.

Spelregels Initiatiefrijk De Wolden

Een initiatief moet vernieuwend zijn voor een dorp en breed gedragen worden. Een grote groep inwoners moet kunnen profiteren van het initiatief. Het initiatief moet bijdragen aan de leefbaarheid, sociale vitaliteit en/of sociale infrastructuur van het dorp. Initiatiefrijk De Wolden subsidieert maximaal 50% van een project tot een maximaal bedrag van € 100.000,-.

Aanvraag indienen

De gemeente denkt graag in een vroeg stadium met u mee, zowel over de inhoud als over de begroting. U kunt uw aanvraag indienen via dewolden.nl/initiatiefrijk.

Heeft u vragen heeft over Initiatiefrijk De Wolden, over het indienen van een aanvraag of wilt u een aanvraagformulier ontvangen? Neem dan contact op met Lisette Tijmens, via telefoonnummer 0528-291473 of via e-mail l.tijmens@dewoldenhoogeveen.nl. Ook wanneer u hulp nodig heeft bij het indienen van een aanvraag, of niet zeker weet of uw project wel past binnen deze subsidieregeling, kunt u contact opnemen.

Initiatiefrijk De Wolden

De gemeenteraad van De Wolden heeft, bij de behandeling van de begroting voor 2015, besloten meer ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners. Ook provincie Drenthe levert een bijdrage. Jaarlijks stelt de provincie € 50.000,- beschikbaar aan gemeente De Wolden, die ditt vervolgens inzet om inwoners financieel te steunen in de uitvoering van hun plannen.

De Wolden gaat voor 66 procent opkomst

Gemeente De Wolden

Gemeente De Wolden heeft de afgelopen weken vol ingezet op de opkomst bevorderende campagne ‘1 Stem van jou stuurt De Wolden aan’. Burgemeester Roger de Groot: “We vinden het enorm belangrijk om onze inwoners te informeren over de invloed die zij hebben op het beleid van gemeente De Wolden. En daarmee dus direct op hun eigen dorp, hun eigen leefomgeving.” Met de inspanningen van de campagne gaat De Wolden voor een opkomstpercentage van 66% tijdens de gemeenteraadsverkiezingen volgende week.
 
Verschuiving van taken
Gemeenten krijgen steeds meer taken die eerder door het Rijk werden uitgevoerd. Bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), maar ook jeugdzorg, de huisvesting van statushouders en de begeleiding van mensen met een beperking naar de arbeidsmarkt. Griffier Josee Gehrke: “De gemeenteraadsverkiezingen worden voor inwoners dus steeds belangrijker! Om woensdag 21 maart zo veel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen, hebben we de afgelopen tijd veel aan opkomstbevordering gedaan.”
 
Gemeente op eigen kracht
De Wolden is in 1998 ontstaan op eigen kracht; ‘de gemeente die eigenlijk niet gepland was’. En nog typeert die eigen kracht de inwoners van De Wolden. Roger de Groot: “Neem als voorbeeld de 72 maatschappelijke initiatieven vanuit de samenleving die we via Initiatiefrijk De Wolden hebben ondersteund. Onze gemeenteraad heeft dit de afgelopen jaren mogelijk gemaakt door ruim 1 miljoen euro beschikbaar te stellen.”
 
Online campagne
Om inwoners beter te bereiken, heeft de gemeente een (grotendeels) online campagne opgezet. Josee Gehrke: “We weten dat veel van onze inwoners gebruik maken van sociale media, zoals Facebook. Om hen op een laagdrempelige manier te vertellen waarom het zo belangrijk is om te gaan stemmen, hebben we hier heel veel gebruik van gemaakt.” De online campagne is gebaseerd op cijfers die voor De Wolden van belang zijn. Zo kwam het getal 1761 voorbij, dat staat voor het aantal jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar in de gemeente. Deze jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor de online campagne. Roger de Groot: “Daarom wordt niet alleen via Facebook en Twitter, maar juist ook via Instagram de boodschap uitgedragen: ‘1 stem van jou stuurt De Wolden aan’. Deze boodschap wordt wekelijks extra ondersteund door een kort filmpje met de burgemeester.
 
Verkiezingskrant, dewoldenstemt.nl en slotdebat
Naast de inzet via sociale media is een verkiezingskrant De Wolden gemaakt, die huis-aan-huis is verspreid. In deze krant staan de speerpunten per partij en wordt uitgelegd hoe stemmen nu precies werkt. En de speciale website dewoldenstemt.nl staat sinds januari weer online; iedere dag actueel met nieuwsberichten en de agenda met verschillende verkiezingsactiviteiten. Als afsluiting organiseert de griffie van De Wolden een groot slotdebat in het gemeentehuis. Josee Gehrke: “Onder leiding van Roderik van Grieken van het Nederlands Debat Instituut gaan onze zeven lijsttrekkers voor de laatste keer met elkaar in debat. Iedereen is welkom vanaf 19.00 uur!”