Tiplijn: 06-38 45 47 40

Gemeente De Wolden

Nieuws van de gemeente De Wolden

Startpunt Hoogste Punt Erve Wink, Ansen

20 juli
Het hoogste punt voor de woningen op Erve Wink is een feit. Woensdag 19 juli heeft wethouder Jan ten Kate samen met Bertje Bouwvakker een vlag gehesen die het hoogste punt van woningbouwplan Erve Wink inluidde. Met een luide knal en een hoop confetti werd duidelijk dat het hoogste punt was bereikt.

De bouw van Erve Wink betekent het begin van de woningbouw op de plaats van de vervallen bebouwing op Om de Kamp 20 in Ansen. De start was in 2008 toen woningcorporatie Actium een plan had laten maken bestaande uit meerdere woningen. Korte tijd later volgde de crisis waardoor de corporaties niet zonder meer konden investeren in projectontwikkeling. ErfGoed heeft in 2012 de locatie van Actium gekocht en de ontwikkeling ter hand genomen.

Woonplan Erve Wink
Erve Wink is een bijzonder plan. Door de locatie, het ontwerp en de voorgeschiedenis, maar vooral ook omdat het landschap en het landelijk beeld in alles centraal staat.
Inmiddels zijn zeven van de acht woningen verkocht. Hieruit blijkt dat kopers de vorm van zorgvuldig landschapsbouw door ErfGoed kunnen waarderen.

ErfGoed is een samenwerking van landschapsarchitect La4sale, B+O architecten en Dekker Projectontwikkeling en hebben als doel hoogwaardige landschappelijke projecten te ontwikkelen.

Vrouwen kiezen, ook in De Wolden

18 juli
In 2017 is het 100 jaar geleden dat vrouwen zich volgens de Grondwet voor het eerst verkiesbaar mochten stellen als politicus. Twee jaar later kregen zij ook actief kiesrecht (stemrecht). Een keerpunt voor de politiek in Nederland. Wethouder Mirjam Pauwels is één van de ambassadeurs van het project ‘Vrouwen Kiezen’ van de provincie Drenthe.

Mirjam Pauwels: “Het is een hele eer om ambassadeur van dit prachtige initiatief te zijn. Meer vrouwen in de politiek in Drenthe is iets waar ik me graag hard voor maak. Daarom roep ik geïnteresseerde en betrokken vrouwen op om met me in gesprek te gaan. Ik bied jou de mogelijkheid om informeel eens kennis te maken met de politiek.”

Invloed op gemeentelijk beleid
Wethouder Pauwels is benieuwd hoe vrouwen tegen de (lokale) politiek aan kijken en wil met hen van gedachten wisselen over de invloed die zij op het gemeentelijk beleid kunnen hebben. “Een dag met mij meelopen, behoort ook tot de mogelijkheden. Kom eens een kijkje nemen in de keuken van de lokale politiek!”, aldus wethouder Pauwels.

Vrouwen kiezen in Drenthe
De provincie Drenthe vraagt met dit initiatief aandacht voor een goede afspiegeling van onze samenleving in de Drentse politiek Samen met diverse Drentse organisaties en instellingen brengt de provincie dit thema in 2017, 2018 en 2019 onder de aandacht. Op verschillende manieren en voor een breed publiek, waarbij aangehaakt wordt bij de landelijke, gemeentelijke en provinciale verkiezingen.

Interesse?
Vrouwen die geïnteresseerd zijn om in contact te komen met wethouder Pauwels om bijvoorbeeld een dag mee te lopen, kunnen zich melden bij het bestuurssecretariaat van de gemeente De Wolden via het e-mailadres bestuurssecretariaat@dewolden.nl.

Inspraak ontwerp Economisch Actieplan De Wolden 2018-2022

18 juli
Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp Economisch Actieplan De Wolden 2018-2022 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Vanaf donderdag 13 juli 2017 ligt het beleidsplan ter inzage. Tot en met donderdag 14 september 2017 kunnen belanghebbenden een inspraakreactie indienen.

Actualisatie van bestaand beleid
Het Economisch Actieplan geeft richting aan de inzet van de gemeente om de lokale economie en de werkgelegenheid te stimuleren. Het plan borduurt voort op het Economisch Actieplan uit 2013. In het vernieuwde actieplan is de sector toerisme & recreatie toegevoegd. Ook voor deze sector wordt de bestaande koers, eveneens uit 2013, voortgezet.

Het Economisch Actieplan op hoofdlijnen
Het plan heeft een aantal algemene speerpunten met actiepunten gericht op dienstverlening, regelgeving, netwerkbeheer en promotie. Daarnaast zijn er specifieke speerpunten voor de detailhandel, de agrarische sector en de sector toerisme & recreatie.

Een van de actiepunten is het continueren van één contactpersoon voor ondernemers: de bedrijvencontactfunctionaris. Daarnaast wordt de komst van de nieuwe Omgevingswet in 2019 benut voor meerdere actiepunten. Zo is het de bedoeling met deze wet te komen tot snellere besluitvorming, vermindering van regels en het doorvoeren van het ‘ja-mits’-principe. Verder is er aandacht voor het beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en voor ‘blurring’. Dit is het mogelijk maken om detailhandel en horeca te combineren.

Jan ten Kate, wethouder economische zaken en toerisme en recreatie: “Ondernemers kunnen zelf en in samenwerking met de gemeente veel doen om het ondernemersklimaat positief te beïnvloeden. Op welke manier dat kan, vormt de inhoud van dit Economisch Actieplan. Het schetst de rol van gemeente en ondernemers om tot een bloeiend ondernemersklimaat te komen, passend bij de mogelijkheden in ons gebied.”

Detailhandel, toerisme & recreatie en agrarische sector
Het actieplan handhaaft het beleid waarin de bestaande winkelgebieden de vestigingsplaatsen zijn voor nieuwe winkels. In de centrumplannen voor de Wijk, Ruinen en Zuidwolde wordt gewerkt aan de centralisatie van de detailhandel en overige centrumfuncties. En bij langdurige leegstand is er ruimte voor andere bestemmingen voor winkelpanden.

Voor toerisme & recreatie staat het stimuleren van een vitaal en spraakmakend aanbod centraal, onder andere met het programma Vitale Recreatieparken De Wolden. Verder wordt het toeristisch aanbod in de gemeente gepromoot als onderdeel van het grotere en sterke merk ‘Drenthe’.

Het speerpunt voor de agrarische sector richt zich op innovatie en bedrijfsontwikkeling. Dit door de aansluiting bij het innovatiecluster Agri & Food van de Regio Zwolle en de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe voort te zetten. Zo kunnen ondernemers participeren in innovatieve projecten en worden ondersteund met kennis en advies.
 
Samen met betrokkenen
Het Economisch Actieplan is tot stand gekomen met inbreng van ondernemers, inwoners en ondernemersorganisaties. Hiervoor zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd en is overlegd met betrokkenen.

Meer informatie
Het ontwerp Economisch Actieplan 2018-2022 is digitaal beschikbaar op dewolden.nl bij ‘Wonen en leven - ondernemen - beleidsstukken voor bedrijven’. Een papieren versie van het plan ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Zuidwolde. Belanghebbenden kunnen tot en met 14 september 2017 suggesties en/of opmerkingen indienen bij gemeente De Wolden.

Nieuws van de gemeente De Wolden - Initiatiefrijk De Wolden: update van een succesformule

18 juli
Initiatiefnemers hebben de gemeente afgelopen kwartaal blij verrast met het indienen van veertien ideeën bij Initiatiefrijk De Wolden. Tien initiatieven zijn gehonoreerd.

De tien initiatieven
De tien initiatiefgroepen gaan aan het werk met uiteenlopende projecten. Er zijn twee groepen, Menvereniging Zuidwolde en Ceres Zuidwolde, die beide een evenement in de paardensport gaan uitbreiden. Menvereniging Zuidwolde organiseert het concours hippique en wil dit jaar het evenement uitbreiden met een wielerwedstrijd en een Ride en Run. Ceres Zuidwolde organiseert ook een concours en wil dat uitbreiden met culinaire festiviteiten. In Ruinerwold gaat IJsvereniging Ruinerwold het terrein voor de ijsbaan egaliseren, zodat komend winter hopelijk eerder kan worden geschaatst. In Echten gaat de Vereniging Dorpsbelangen Echten een fietscrossbaan maken en ook in de Wijk is er gekozen voor een sportief initiatief met de aanleg van een outdoor fitness door Stichting De Slenken. Belangenvereniging Koekangerveld wil de dorpsentree verfraaien door middel van het project “Bloemen aan de Panjerd”. Streekbelang Drogteropslagen wil ook een groenvoorziening aanleggen. Ter ere van het 25-jarige jubileum van St. Oldtimerdag Ruinerwold krijgt deze stichting subsidie om dit extra feestelijk te kunnen vieren. De 25e Oldtimerdag Ruinerwold vindt plaats op 19 augustus 2017. Stichting Museumboerderij Karstenhoeve in Ruinerwold krijgt een subsidie voor het restaureren van koetsen en bedrijfswagens. Het tiende project is van Stichting Ouderendag Zuidwolde. Deze stichting organiseert op 7 oktober een dag voor geïnteresseerden over het ouder worden en hoe en op welke wijze men zo lang mogelijk in de eigen omgeving kan blijven wonen.

Met het honoreren van deze projecten is een bedrag gemoeid van € 61.310,-.

Spelregels
Een initiatief moet vernieuwend zijn voor het dorp, maar het belangrijkste is dat een project breed gedragen wordt in een dorp of dat een grote groep inwoners kan profiteren van het initiatief. Het initiatief moet bijdragen aan de leefbaarheid, sociale vitaliteit en/of sociale infrastructuur van het dorp. Wanneer een initiatief te commercieel is of wanneer er sprake is van een te gering draagvlak kan een project worden afgewezen. Initiatiefrijk De Wolden subsidieert maximaal 50% van een project tot een maximaal bedrag van € 100.000,-.

Aanvraag indienen
Een aanvraag kan ingediend worden via www.dewolden.nl/initiatiefrijk. Als u vragen heeft over Initiatiefrijk De Wolden of over het indienen van een aanvraag, dan kunt u terecht bij Lisette Tijmens ( l.tijmens@dewoldehoogeveen.nl of 29 1473). Ook wanneer u hulp nodig heeft bij het indienen van een aanvraag of niet zeker weet of uw project past binnen deze subsidieregeling, dan kunt u contact opnemen.

Initiatiefrijk De Wolden
De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting voor 2015 besloten meer ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners. Ook de provincie Drenthe levert een bijdragen aan de projecten. Jaarlijks stelt de provincie € 50.000,- beschikbaar aan de gemeenten, die het vervolgens inzetten om de inwoners financieel te steunen in de uitvoering van de plannen.

Onderzoek naar mogelijkheid realisatie Multifunctionele Accommodatie Zuidwolde

18 juli
De gemeenteraad van De Wolden heeft tijdens de behandeling van de Kadernota het college van burgemeester en wethouders de opdracht meegeven om te onderzoeken of er draagvlak is om te komen tot de realisatie van een multifunctionele accommodatie en zo ja, in welke vorm en omvang.

Van sporthal naar multifunctionele accommodatie
De gemeenteraad kwam met de opdracht om onderzoek te doen naar een multifunctionele accommodatie, nadat het college een voorstel had gedaan voor renovatie van de verouderde Sporthal Mr N. Wessels Boer Hal en de gymzaal ernaast.

In het onderzoek dat de gemeente gaat uitvoeren worden naast de huidige gebruikers van de sporthal en gymzaal, ook met participanten van de naastgelegen Boerhoorn, tennishal en andere mogelijke toekomstige gebruikers gesproken over de mogelijkheden van een multifunctionele accommodatie. Er wordt onderzocht of, en op welke wijze er kan worden samengewerkt. Hierbij wordt ook de mogelijkheid tot realisatie van een intiem en sfeervol theater meegenomen.

Wethouder Jan van ’t Zand: “Ik ben blij met de opdracht van de gemeenteraad om in breder perspectief te bezien of de multifunctionaliteit kan worden vergroot. De eventuele bouw van een multifunctionele accommodatie in Zuidwolde waarin diverse partijen worden gehuisvest biedt voor alle partijen enorme kansen. Op het gebied van de exploitatie, beheer en duurzaamheid valt nog veel winst te behalen. Kortom een win-winsituatie voor alle mogelijke toekomstige gebruikers’’.

Volgend jaar, medio juni, wordt de uitkomst van het onderzoek aan de gemeenteraad gepresenteerd.

 Evaluatie Welstandsnota

18 juli
Op 29 juni heeft de gemeenteraad de Evaluatie Welstandsnota 2013 vastgesteld. In 2014 heeft de gemeente 450 panden in De Wolden gekenmerkt als karakteristieke panden in welstandsvrije gebieden. De hoeveelheid karakteristieke panden wordt in de evaluatie teruggebracht naar 100. De top-100 panden liggen in de 17 gebieden waar sprake is van een bijzondere combinatie van historische (steden)bouwkunst en historische cultuurlandschap en in de bebouwde kommen van de dorpen.

Welstandsvrij bouwen
In grote delen van De Wolden is er geen welstandsvergunning meer nodig wanneer inwoners gaat bouwen of verbouwen. Dat is uniek in Drenthe. Inwoners kunnen zelf bepalen wat mooi is en wat past bij het bijzondere landschap van De Wolden. De insteek is dat wie hier woont het beste weet wat past in het unieke landschap en dat inwoners met eigen plannen inspelen op de kwaliteiten van de directe omgeving.

Door het welstandsvrij verklaren van een groot deel van de gemeente is de regelgeving voor karakteristieke objecten in deze gebieden onduidelijker geworden. Deze onduidelijkheid wil de gemeente graag wegnemen door een aanpassing van de regelgeving.

Stimuleren tot behouden
In gemeente De Wolden maken we ons sterk voor stimuleringsplanologie. Dit houdt in dat wanneer onze inwoners eigen verantwoordelijkheid nemen met een positief effect tot gevolg, we dat graag belonen. Als een karakteristiek pand grootschalig verbouwd wordt en inwoners brengen de karakteristiek terug of versterken de aanwezige karakteristieke eigenschappen van het pand, dan wordt dit beloond met de mogelijkheid om 100 m² extra bij te bouwen op dat perceel. Hetzelfde geldt bij het verloren gaan van een karakteristiek pand door een calamiteit.

Wijkagent Lensen weg uit Ansen, Ruinen en Echten

7 juli
Wijkagent Albertje Lensen werkt sinds 1 juli niet meer in Ansen, Ruinen en Echten.
Zij had een tijdelijke functie als wijkagent. Totdat een nieuwe wijkagent de gelederen komt versterken, onderhoudt wijkagent Rennie Grootenhuis (Koekange, Koekangerveld en de Wijk) de contacten met de netwerken in de dorpen.


Voor hulp of vragen aan de wijkagent kunt u bellen met het algemene politienummer 0900–8844.
Zodra de opvolging van Albertje Lensen rond is, wordt dit bekend gemaakt.

Vaststelling bestemmingsplan en start verkoop kavels
Bospark Ekelenberg

28 juni
Samen met de eigenaar, projectontwikkelaar Nikkels, Le Clerq Planontwikkeling en Buning Wegenbouw B.V., wil het college van De Wolden woningbouw realiseren op het terrein van de voormalige camping Ekelenberg in Zuidwolde. De officiële start van de verkoop van kavels is vrijdag 30 juni 2017.

Wethouder Jan ten Kate: “We merken dat er behoefte is aan woningbouw in Zuidwolde. Met dit project kunnen we nu gehoor geven aan deze behoefte. We wensen de initiatiefnemers veel succes met dit mooie project.”

Programma
Op vrijdagmiddag 30 juni 2017 om 15.00 uur is de officiële start van de verkoop van de woonkavels en de woon-/werkkavels.
•    Openingshandeling door wethouder Jan ten Kate om 15.00 uur
•    Inloopmogelijkheid van 15.15 – 18.00 uur

Tijdens deze middag zullen diverse ondernemers en Hentenaar makelaardij aanwezig zijn om belangstellende van informatie te voorzien.

Bospark Ekelenberg
Camping Ekelenberg is een aantal jaren geleden gestopt met haar bedrijfsactiviteiten.
De eigenaar van de voormalige camping wil het terrein herontwikkelen tot een woongebied met een geheel eigen woonkwaliteit.
In dit gebied wordt gestart met de verkoop voor drie woon-/werk kavels en veertien kavels voor woningbouw. Het plan biedt ruimte voor in totaal zes woon-werkkavels, 21 woonkavels, 38 projectmatig waarvan twaalf twee-onder-een-kap woningen en 26 rijwoningen.

Herinrichting Dorpsstraat de Wijk

27 juni
Woensdagavond 5 juli organiseert de projectgroep Dorpsstraat de Wijk samen met gemeente De Wolden een tweede inloopavond voor het project Herinrichting Dorpsstraat de Wijk. De projectgroep, bestaande uit ondernemers en inwoners van het dorp en medewerkers van de gemeente, zal het voorlopig ontwerp voor de Dorpsstraat presenteren. Geïnteresseerde zijn van harte welkom van 19.00 tot 21.00 uur in Ontmoetingscentrum De Havezate.

Voorlopig ontwerp
Tijdens de inloopavond op 14 februari hebben veel inwoners en ondernemers aandachts-, knelpunten en mogelijke oplossingen aangedragen voor de herinrichting van de Dorpsstraat. Ook hebben meerdere ondernemers en inwoners zich aangemeld om deel te nemen in een projectgroep. De projectgroep heeft de afgelopen maanden tijdens meerdere ontwerpsessies hard gewerkt aan een nieuw ontwerp van de Dorpsstraat vanaf het Ontmoetingscentrum De Havezate tot de Vijverweg. Het voorlopig ontwerp is klaar en graag wil de projectgroep dit bespreken met inwoners en andere belangstellenden. De doelstelling is om in maart 2018 te starten met de uitvoering.

Iedereen is van harte welkom op de inloopavond op woensdag 5 juli.

Jan ten Kate: “Ik kijk terug op een mooie en goed bezochte inloopavond in februari en ik hoop dat we dit volgende week woensdag weer gaan beleven. We willen de Dorpsstraat in de Wijk samen met inwoners en ondernemers oppakken, daarom wil ik ook een groot compliment geven aan de projectgroep. De projectgroep heeft gezamenlijk hard gewerkt om te komen tot een goed ontwerp. Ik nodig iedereen van harte uit om te komen en uw mening te geven over uw ‘nieuwe’ Dorpsstraat.”

Herinrichting Dorpsstraat
Herinrichting van de Dorpsstraat in de Wijk is een vervolg van het centrumplan de Wijk, deze is in de zomer van 2016 afgerond. Het gaat om het gedeelte van de Dorpsstraat vanaf het Ontmoetingscentrum De Havezate tot de Vijverweg. De herinrichting is een invulling van de doelstelling: een toekomstig de Wijk waar het goed wonen, winkelen en ondernemen is en waarin de Wijk aantrekkelijk is voor bezoeker en inwoner.

Winnend voorstel Kindergemeenteraad in uitvoering

27 juni
De openbare basisschool De Rozebottel uit Koekange houdt donderdagmorgen 29 juni een kindertriatlon voor de groepen 8 van alle basisscholen uit de gemeente De Wolden. Burgemeester Roger de Groot geeft om 9.15 uur het startschot in zwembad De Waterlelie in Zuidwolde. Bijzonder is dat het gaat om het winnende voorstel uit de Kindergemeenteraad van oktober vorig jaar. De Kindergemeenteraad koos toen uit vijf voorstellen deze activiteit van De Rozebottel.

Triatlon voor het goede doel
Groep 8 van De Rozebottel heeft een aangepaste triatlon georganiseerd. Deze begint in zwembad De Waterlelie in Zuidwolde met 250 meter zwemmen. Daarna volgt tien kilometer fietsen en de triatlon wordt afgesloten met 2,5 kilometer hardlopen. Er doen naar verwachting ongeveer 90 kinderen mee. De school wil deze triatlon voortaan elk jaar houden.

750 euro voor organisatie
Voor de organisatie van het evenement kreeg De Rozebottel 750 euro uit de gemeentekas. Aan de triatlon is ook een actie voor een goed doel verbonden. Het bedrag dat alle deelnemers bij elkaar zwemmen, fietsen en hardlopen gaat naar KNFG Geleidehonden. De opbrengst van de triatlon wordt omstreeks 11.45 uur na afloop bekend gemaakt.

Keuze uit vijf voorstellen
De Kindergemeenteraad bestond op 13 oktober vorig jaar uit negentien kinderen van vijf basisscholen. In de kindergemeenteraadsvergadering behandelden de raadsleden vijf voorstellen voor activiteiten, van elke school één. Daarna werd er gestemd, waarbij uiteraard niet op het eigen voorstel mocht worden gestemd. Het voorstel van De Rozebottel kreeg de meeste stemmen en won.

Overige scholen
De overige vier scholen in de Kindergemeenteraad en hun voorstellen waren de CBS Harm Vonckschool in Berghuizen (Heel De Wolden bakt), de OBS Het Veldboeket in Veeningen (De Kom Erbij! Lunch), de OBS Het Groene Hart in Zuidwolde (Valentijnswandeling) en de IKC De Horst in de Wijk (Blind voetbaltoernooi).

Kindergemeenteraad 2017
Op donderdag 12 oktober 2017 wordt voor de vijfde keer de Kindergemeenteraad De Wolden georganiseerd. Alle scholen worden binnenkort uitgenodigd om zich hiervoor in te schrijven!

Ondernemersmiddag tijdens CH de Wolden

20 juni
Binnenkort begint in onze gemeente weer de Concours Hippique (CH)
de Wolden. Het jaarlijkse paardensport evenement op het hoogste niveau. Ondernemersplatform De Wolden organiseert in samenwerking met gemeente De Wolden op vrijdagmiddag 14 juli voor de vierde keer de netwerkbijeenkomst ‘Ondernemend De Wolden’. Het Concours Hippique de Wolden vormt het prachtige decor van deze bijeenkomst.


Netwerk
Gezamenlijk met het Ondernemersplatform De Wolden organiseert de gemeente dit jaar weer een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor de ondernemers in De Wolden. Netwerkvorming is één van de zeven speerpunten in het Economisch Actieplan waarbij deze middag aan bijdraagt.

Bescheidenheid
Dit jaar is het thema van de ondernemersmiddag bij CH de Wolden: Bescheidenheid. Jan ten Kate: “Drenten zijn doorgaans bescheiden over hun prestaties. Moeten we deze kernwaarde vasthouden of mogen we ook meer uitdragen?” Tijdens de bijeenkomst gaat een forum met daarin naast Erben Wennemars, gedeputeerde Henk Brink en onderneemster Margriet Steenbergen met de ondernemers in gesprek.

Gastspreker
Dit jaar hebben we Erben Wennemars als spreker kunnen vastleggen. Erben leerde op 4-jarige leeftijd schaatsen op de natuurijsbaan in Dalfsen. Niet gehinderd door bijzonder veel talent, maar in het bezit van een enorme dosis doorzettingsvermogen haalde hij op 17-jarige leeftijd de gewestelijke selectie. “Dit is het mooiste dat me ooit zal overkomen”, dacht hij bescheiden. Vijftien jaar later was hij tweevoudig wereldkampioen sprint, meervoudig wereldkampioen op de 1000 meter, 1500 meter en ploegenachtervolging. Inmiddels is Erben een vast gezicht en een vaste stem bij
NOS Studio Sport rondom schaatswedstrijden. Regelmatig treedt hij op als Tafelheer bij De Wereld Draait Door.

Evaluatie proces AZC Echten

16 juni
Op 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad van De Wolden besloten een interne evaluatie naar het proces AZC De Wolden te houden en dit onderzoek uit te laten voeren door de rekenkamercommissie De Wolden. Dit onderzoek is nu afgerond en wordt in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2017 opiniërend besproken.

Onafhankelijk onderzoek
Tijdens de aanloop naar de eventuele komst van een AZC werd het al snel duidelijk dat de meningen over dit onderwerp uiteen liepen. Bij het proces waren veel partijen intensief betrokken. Nu het proces naar de mogelijke komst van het AZC is afgerond en de komst van het AZC niet door gaat, is er vanuit de gemeenteraad de behoefte uitgesproken om dit proces te evalueren.
Om te zien of het gemeentelijke proces goed verlopen is en wat je daarvan kunt leren, heeft de rekenkamercommissie als onafhankelijke partij het onderzoek naar het proces uitgevoerd.

Een constatering, geen conclusie
Op basis van het onderzoek constateert de rekenkamercommissie dat, in het voorbereidingsproces, de voorwaarden voor een volwaardig AZC zijn gecreëerd.

De commissie heeft twee vragen voor de raad:
1.    Op welk moment betrekt de raad (of het college) inwoners bij complexe besluitvorming, zoals de voorbereiding van een AZC?
2.    In hoeverre is het in elke fase of tussenfase van het proces duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en aan zet is of zijn?

De rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie is een onafhankelijk instrument van de gemeenteraad en voert onderzoek uit naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De gemeenteraad acht de rekenkamercommissie geschikt om deze interne evaluatie uit te voeren.

Behandeling rapport in raadsvergadering
De interne evaluatie die is uitgevoerd door de rekenkamercommissie rondom dit proces, wordt opiniërend behandeld in de raadsvergadering van 29 juni 2017.
De evaluatie is te lezen op dewolden.nl/gemeenteraad.

Stoffelijke resten vermist bemanningslid bommenwerper Ruinerwold niet gevonden

31 mei
De zoektocht naar de stoffelijke resten van een vermist bemanningslid van een bommenwerper die 29 december 1943 bij Ruinerwold door de Duitse luchtmacht werd neergehaald, heeft geen resultaat opgeleverd. Een nieuwe zoektocht in de toekomst wordt niet helemaal uitgesloten, maar dan moet nader onderzoek wel sterke aanwijzingen opleveren.

De zoekactie werd uitgevoerd door de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL), samen met collega’s van de Genie, de EODD en de vliegtuigbergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht.
De BIDKL heeft gisteren en vandaag een uitgezet gebied tot ongeveer twee meter diepte afgegraven. Daar vlakbij is ook nog een strook grond onderzocht door metingen te verrichten en de toplaag af te graven. Op beide locaties zijn geen stoffelijke resten van het vermiste bemanningslid gevonden.

Er werd gezocht naar de staartschutter sergeant Philip John Greenmon. Hij was één van de zeven bemanningsleden van de neergehaalde bommenwerper Halifax II. De overige zes bemanningsleden liggen op begraafplaats Blijdenstein in Ruinerwold.

Vandaag geen resultaat zoektocht bemanningslid bommenwerper Ruinerwold

Zoektocht bemanningslid bommenwerper Ruinerwold Foto © Gemeente De Wolden.
30 mei
De zoektocht naar de stoffelijke resten van een vermist bemanningslid van een bommenwerper die 29 december 1943 bij Ruinerwold door de Duitse luchtmacht werd neergehaald, heeft vandaag vooralsnog geen resultaat opgeleverd. De Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) heeft ongeveer de helft van het uitgezette gebied afgegraven. De BIDKL gaat morgen de andere helft onderzoeken.

Er is vandaag gezocht naar een van de zeven bemanningsleden die na de crash in het weiland is begraven. De overige zes bemanningsleden liggen op begraafplaats Blijdenstein in Ruinerwold.
Aangenomen wordt dat de staartschutter naar wie morgen verder wordt gezocht sergeant Philip John Greenmon is.

Militairen zoeken vermist bemanningslid neergehaalde bommenwerper Ruinerwold

30 mei
Woensdag 29 december 1943, zeven uur ’s avonds. Een Halifax bommenwerper wordt onderschept door een Duitse Messerschmitt en boort zich in een weiland ten noorden van Ruinerwold. Het toestel was vanuit Engeland met zeven bemanningsleden op missie naar Berlijn om daar te bombarderen. Korte tijd na het neerstorten ontploften de bommen aan boord, waaronder een 2000 ponder. Het toestel brandde grotendeels uit. Identificatie van de bemanningsleden was daarom erg moeilijk.

Zevende bemanningslid
Duitse militairen slaagden er inderdaad niet in alle bemanningsleden te identificeren. Van de zeven bemanningsleden werden er zes geborgen en begraven op de begraafplaats Blijdenstein in Ruinerwold. Twee van de zes konden niet geïdentificeerd worden. Zij liggen in een naamloos graf. Het zevende bemanningslid werd pas gevonden tussen de vliegtuigwrakdelen, nadat de andere zes slachtoffers al naar de begraafplaats in Ruinerwold waren vervoerd. De exacte reden is niet bekend, maar toen Jan Postma, zoon van de eigenaar van het perceel, een of twee dagen na de crash kwam aanlopen, sommeerden de Duitsers hem om het zevende slachtoffer ter plekke te begraven in de krater die het vliegtuig bij de ontploffing had geslagen. De Duitsers hadden het lichaam al in de krater gegooid en afgedekt met de flap van een van de vleugels. Jan Postma moest het gat dichtgooien. Hij had geen keus. Weigeren was geen optie.

Begin zoektocht
Op dinsdag 30 mei 2017, vanaf 09.00 uur, zullen militairen van de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL), ondersteund door collega’s van de Genie, de EODD en de vliegtuigbergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht beginnen aan een zoektocht naar het zevende bemanningslid van de Halifax op de plek waar het vliegtuig 74 jaar geleden neerkwam. Jan Postma vermoedt dat het gaat om de toen
21-jarige staartschutter sergeant Philip John Greenmon, maar daarover is geen 100 procent zekerheid. Want op de begraafplaats in Ruinerwold liggen ook nog twee niet-geïdentificeerde slachtoffers. Eén van hen zou net zo goed sergeant Greenmon kunnen zijn. De andere twee vermiste bemanningsleden zijn de boordwerktuigkundige sergeant Walter Douglas Hall en de boordradiomarconist Stanley Webb.

Op verzoek nabestaande
De zoektocht gebeurt op verzoek van Paul Skelly, zoon van de echtgenote van sergeant Greenmon. Hij werd op het spoor gezet door een bericht op Facebook van Renske Postma, dochter van de man die het zevende bemanningslid op bevel van de Duitsers bij het wrak begroef. Renske Postma had zich naar aanleiding van de verhalen van haar vader in de zaak verdiept en stuitte daarbij twee en een half jaar geleden op een boek van Skelly over Greenmon, de eerste echtgenoot van zijn moeder. Renske Postma vond Skelly op Facebook en mailde hem. Het balletje kwam aan het rollen, nadat Paul Skelly bij Britse autoriteiten had aangeklopt met de vraag om te bewerkstelligen dat het lichaam van sergeant Greenmon wordt geborgen.

Opsporen, bergen, identificeren
De Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) bestaat sinds 1945 en is verantwoordelijk voor het opsporen, bergen en identificeren van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat zowel om militairen als burgers. De dienst wil oorlogsslachtoffers een naam geven en hun families informeren. Ze oordeelt niet over ‘goed’ of ‘fout’.

Eerste luitenant Patric van Aalderen van de BIDKL, vindt het net als zijn collega’s van groot belang dat geprobeerd wordt het vermiste bemanningslid te identificeren. ”Voor nabestaanden en direct betrokkenen is het zeer belangrijk om iemand te identificeren. Je kunt het verschil maken tussen jarenlange onzekerheid en rust waar mensen uiteindelijk toch naar verlangen”, aldus Van Aalderen. De BIDKL streeft ernaar de zoektocht en eventuele berging van het lichaam in één dag af te ronden.

Initiatiefrijk De Wolden: vijf nieuwe initiatieven ontvangen subsidie

16 mei
Voor de tweede keer dit jaar kon een beroep gedaan worden op de regeling Initiatiefrijk De Wolden. Vijf initiatieven zijn gehonoreerd en ontvangen een bedrag uit de regeling. De initiatieven zijn uiteenlopend, maar hebben als gemeenschappelijke deler dat ze tot stand komen door de actieve vrijwilligers van de desbetreffende dorpen.

De initiatieven die in de tweede ronde van 2017 een bijdrage uit deze regeling ontvangen zijn:
•    Stichting promotie Ruinen in samenwerking met Regieteam Ruinen gaat zich inzetten om de vrijetijdseconomie in dit dorp te versterken;
•    Vereniging Streekbelang Fort gaat het evenemententerrein opknappen en plaatst ook een pumptrackbaan, voetbaldoelen en korfbalpalen op het terrein;
•    O.B.S Het Groene Hart in Zuidwolde wil een voedselbosje maken bij de school om leerlingen te leren tuinieren en bewust te maken van waar hun voedsel vandaan komt;
•    Vrienden van de Stichting oudheidkamer Zuidwolde gaat een informatiebord over grafheuvels plaatsen bij het buurtschap Nolde;
•    En de projectgroep ‘Moestuin op Hoogte’ maakt een moestuin specifiek bedoeld voor minder validen bij ’t Neie Punt in Ruinen.
Met het honoreren van deze projecten is een bedrag gemoeid van € 73.242,-.

Initiatiefrijk De Wolden
De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting voor 2015 besloten meer ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners. Initiatieven die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, sociale vitaliteit en/of sociale infrastructuur kunnen een beroep doen op deze regeling.

Ook de provincie Drenthe levert een bijdragen aan de projecten. Jaarlijks stelt de provincie € 50.000,- beschikbaar aan de gemeenten, die het vervolgens inzetten om de inwoners financieel te steunen in de uitvoering van de plannen.

Verzoek om een bijdrage indienen
Initiatiefnemers vinden meer informatie over de regeling op www.dewolden.nl/initiatiefrijk. Voor vragen kunnen inwoners contact opnemen met Riet Muller via r.muller@dewoldenhoogeveen.nl of via telefoonnummer 14 0528.

Kadernota De Wolden 2018: 4,8 miljoen euro aan investeringen

16 mei
Er is nog een jaar te gaan in de huidige raadsperiode van gemeente De Wolden. Het collegeprogramma is nagenoeg gerealiseerd. Dat schrijven burgemeester en wethouders van De Wolden in hun Kadernota 2018. ‘We zijn daar trots op. Maar het betekent niet dat er het komende jaar geen nieuwe zaken meer worden opgepakt’, aldus het college.
De kadernota vormt de basis voor het opstellen van de programmabegroting. Ook laat de nota zien hoe de gemeente er financieel voorstaat. Voor de komende jaren tot en met 2021 ziet het er gunstig uit. De begrotingen zijn sluitend met een voordelig saldo.


Initiatiefrijk De Wolden
‘Er zijn veel initiatieven die vanuit de Woldiger samenleving ontstaan en waar het college oog voor heeft. Samen met de raad zien wij het als een uitdaging om ook daarmee aan de slag te gaan’ schrijft het college. Zo zijn met de subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden ruim veertig projecten ondersteund. Hiervoor heeft de raad tot nu toe 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor 2018 vraagt het college nog eens 250.000 euro. Het college wil bezien of er bij de samenstelling van de meerjarenbegroting ook voor de jaren na 2018 structureel budget vrijgemaakt kan worden.

Investeringen
Het college stelt voor om in 2018 voor 4,8 miljoen euro te investeren in tal van verschillende projecten. Het gaat onder meer om de toegankelijkheid van de Hoofdstraat in Zuidwolde, een fietspad langs de Ruinerweg in Echten, een glow-in-the-dark-belevingsfietspad en de aanleg van een kunstgrasveld in Koekange. De grootste investering is die in de sporthal en de gymzaal in Zuidwolde. Dat gaat om 2,3 miljoen euro. De sporthal en de gymzaal zijn oud en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Er is sprake van een hoog energieverbruik, veel storingen in kachels en douches en lekkende daken.

Renovatie en nieuwbouw
Het college vraagt de raad een besluit te nemen over renovatie van de sporthal en nieuwbouw van de gymzaal. Maar een alternatief zou volgens het college renovatie van beide gebouwen kunnen zijn. Dat zou 1,3 miljoen euro kosten. En een andere optie is nieuwbouw van een sporthal waarin de huidige activiteiten van beide gebouwen ondergebracht kunnen worden. Dat zou een investering van 4,6 miljoen euro vergen. Het college stelt voor om het plan voor renovatie van de sporthal en nieuwbouw van de gymzaal verder uit te werken en een concreet voorstel aan de raad voor te leggen bij de behandeling van de begroting eind dit jaar.

Woonlasten
In het collegeprogramma staat dat de gemeente terughoudend omgaat met verhoging van belastingen, leges en heffingen. Het college streeft ernaar de woonlastenstijging neutraal te houden.

Dialoogbijeenkomst
De gemeenteraad houdt donderdag 8 juni een dialoogbijeenkomst over de Kadernota 2018, waarin overleg wordt gevoerd met de Woldiger samenleving. De bijeenkomst in het gemeentehuis begint om 19.30 uur.

De raad debatteert donderdag 22 juni in eerste termijn over de nota. Dan houden de fracties ook hun algemene beschouwingen en geeft het college een reactie. Het raadsdebat begint om 13.30 uur.
Op donderdag 6 juli is de verdere behandeling in tweede termijn en neemt de gemeenteraad een besluit over de Kadernota 2018. De raadsvergadering begint om 19.30 uur.

Aanpassing openbare verlichting Koekangerveld

16 mei
Gemeente De Wolden wil bewuster omgaan met openbare verlichting, waardoor energie wordt bespaard en eventuele lichtvervuiling voorkomen kan worden.

Koekangerveld
Afgelopen jaar heeft Plaatselijk Belang Koekangerveld zelf het initiatief genomen om verbeteringen aan te brengen in de openbare verlichting in en rondom het dorp. Plaatselijk Belang heeft samen met de gemeente plannen gemaakt voor minder verlichting; waarbij Plaatselijk Belang initiatiefnemer was in dit proces en de gemeente faciliterend was.
Deze stap om te komen tot minder verlichten draagt bij tot de doelstelling van Koekangerveld om energieneutraal te worden.

LED verlichting
Omdat Koekangerveld ambitieus is in het terugbrengen van de hoeveelheid licht, heeft de gemeente hier de vervanging van de alle armaturen naar voren gehaald. Hierdoor wordt het hele dorp nu voorzien van energiezuinige LED verlichting.

In totaal gaan er in het gebied rondom Koekangerveld en Marterhaar zo’n 35 lichtmasten weg en komen er drie terug op andere plekken. Doordat de nieuwe masten, maar ook alle nieuwe armaturen, bestaan uit LED-verlichting, wordt er bij Koekangerveld een energiebesparing van 75% gerealiseerd.

Wethouder Jan ten Kate: “Zulke plannen kunnen wij als gemeente alleen uitvoeren als Plaatselijk Belangen zich hier ook voor inzet. Samen kunnen we gedegen en gedragen plannen introduceren en zorgen we niet alleen voor een energiebesparing, maar zetten we weer een stap in de richting voor een Energieneutraal Drenthe.”

Bewust Verlichten
Vanuit Regio Zwolle is in 2015 het project gestart ‘Bewust verlichten’. ‘Bewust verlichten’ houdt in: verlichten daar waar het moet en donkerte daar waar het kan. Door deze subsidie vanuit de Regio Zwolle hebben bewoners bewust mee kunnen denken en mee kunnen praten over de openbare verlichting d.m.v. een enquête.
Koekangerveld is een stapje verder gegaan en heeft het gebied al donkerder gemaakt zowel ’s avonds als nachts.
Share by: